Silverfin login Yuki login Basecone Exact login

Privacy verklaring

- Laatst bijgewerkt op 25 mei 2018 -

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacy verklaring leest u hoe we dit doen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de groep CPO accountants, waaronder

 • CPO Accountants & Belastingconsulenten BV, met zetel te 9060 Zelzate, M. Gillemanstraat 9 en ondernemingsnummer 0477 508 135,
 • CPO Fiduciaire BV, met zetel te 9200 Dendermonde, Noordlaan 21 en ondernemingsnummer 0461 904 991,
 • Vanderstuyft Management BV, met zetel te 9041 Gent, Molzelebilk 39 en ondernemingsnummer 0629 711 330,
 • Poppe Accountancy & Tax BV, met zetel te 9160 Lokeren, Sint-Jozefstraat 81 en ondernemingsnummer 0806 666 054 en
 • Casteleyn Accountancy & Tax BV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Boudewijnlaan 64 23 en ondernemingsnummer 0806.255.783
 • alsook op de website cpo.accountants (hierna “CPO Accountants ” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, persoonlijke gegevens (zoals geslacht, geboortedatum, gezinssituatie), gegevens vermeld op uw identiteitskaart, arbeidsverleden, kredietverleden, gegevens m.b.t. uw personenbelasting, gegevens over uw werknemers, payroll en boekhoudkundige gegevens, login en paswoord.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bekijk hiervoor onze cookie policy.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst: wij verwerken uw gegevens in kader van uw vraag bedrijfsadvies en begeleiding, financieel, fiscaal en juridisch advies te verlenen of bij het verlenen van diensten inzake boekhouding en accountancy.
 • Om u te informeren over onze dienstverlening of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
 • Om onze werking en service te evalueren
 • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
 • Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Links met andere websites

U kan via onze website inloggen in het boekhoudplatform van Yuki en Silverfin.(hun privacybeleid vindt u hier: https://www.yuki.be/ontdek-yuki-boekhouden/boekhoudsoftware/veiligheid-van-data/; https://www.silverfin.com/en/security). Onze website bevat verder ook links naar andere websites. Deze privacy policy geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de privacy verklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Jaarrekeningen, fiscale aangiften, akten en overeenkomsten en contactgegevens e.d. worden door ons 7 jaar bewaard.

Wat zijn uw rechten?

U kan ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft gegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk - intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan privacy@cpo.accountants. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (zie: https://www.privacycommission.be), of mail via commission@privacycommission.be

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een verificatieprocedure op onze server, o.a. door encryptie via SSL technologie.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

CPO Accountants
Gilllemanstraat 9
9060 Zelzate

Tel: 09 342 62 40

E-mail: privacy@cpo.accountants

Altijd in uw buurt